slide2 slide1
JUDr. Jitka Holcmanová je notářkou ve Zlíně pověřenou notářským úřadem v obvodu Okresního soudu ve Zlíně; je členem Notářské komory v Brně.

Notář

je fyzická osoba splňující předpoklady podle notářského řádu (zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti), kterou stát pověřil notářským úřadem.

Notářský úřad

je soubor pravomocí k notářské a další činnosti stanovené zákonem, trvale spojený s místem výkonu této činnosti.

Notářskou činností

se rozumí sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

Notář dále může v souvislosti s notářskou činností poskytovat právní pomoc, a to poskytovat právní porady, sepisovat listiny a zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v některých nesporných řízeních v občanském soudním řízení. Notář může vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti. Mezi jiné činnosti stanovené zvláštními zákony patří například provádění identifikace osob nebo činnost notáře jako soudního komisaře, kterého příslušný soud pověří, aby za odměnu provedl úkony v řízení o dědictví.

Notář vykonává svou činnost za úplatu, jejíž výše a podmínky jejího stanovení se řídí notářským tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví).

Notář má po celou dobu výkonu své činnosti obligatorně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností notáře. Pro podrobnější informace o činnosti notáře a organizaci notářské samosprávy můžete navštívit webové stránky Notářské komory České republiky www.nkcr.cz.